امروز پنج شنبه 1400/04/03
Skip to main content

استاد اقتصاد دانشگاه شیراز معتقد است برای داشتن اقتصاد بدون ربا، تنها صفر کردن سود بانکی کافی نیست.

استاد اقتصاد دانشگاه شیراز معتقد است برای داشتن اقتصاد بدون ربا، تنها صفر کردن سود بانکی کافی نیست.

دکتر دیانتی نژاد استاد اقتصاد دانشگاه شیراز با توجه به بحث اقتصاد بدون ربا اظهار داشت: اقتصاد بدون ربا شامل موارد گوناگونی است و تنها صفر کردن سود بانکی را نمی توان اقتصاد بدون ربا دانست.

او با اشاره به تاریخچه شکل گیری بانک ها گفت: به اعتقاد بنده ایده ایجاد بانک ها از معابد بت پرستی گرفته شده و امروز باید ما مشخص کنیم که بانک معدن پول است یا معبد پول؟

دیانتی نژاد افزود: اگر معتقد باشیم بانک معدن پول است، حتما بانک مرکزی نیز آن را مدیریت می کند اما وقتی بانک معبد پول شد، هر چه بانک گفت باید قبول کرد. همان گونه که امروز برای گرفتن یک وام، فرم های متعددی را بانک جلوی مشتری می گذارد و باید همه را امضاء کند حتی ممکن است مشتری محتوای این فرم ها را نخواند!

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به مبحث اقتصاد اسلامی نیز گفت: اقتصاد اسلامی شئون مختلفی دارد که یکی از این شئون بحث سود بانکی است و صفر شدن آن را نمی توان از بین رفتن ربا دانست.

او خاطرنشان کرد: صفر شدن سود بانکی زمانی بیشتر مورد توجه است که تورم نیز مثبت باشد اما وقتی تورم منفی شد، آن موقع صفر بودن سود بانکی نیز به نوعی ربا تلقی می شود لذا باید متناسب با تورم به آن نگاه کرد.

دیانتی نژاد افزود: برای حل مشکل ربا ابتدا باید کارمزد بانک ها پایین بیاید و تعریف پول نیز متناسب با نرخ تورم محاسبه شود.

این استاد دانشگاه همچنین گفت: حتی اساتید غربی چون کینز نیز به این مساله اشاره کرده اند و در مورد نرخ سود صفر درصد حتی کتاب نوشته اند.

نظر شما

captcha