مقاله ای کوتاه درباره مسلم مجاشعی

بسم الله الرحمن الرحیم
وقتی خداوند به ملائکه فرمود من در زمین به جای قبلی ها گروه جدیدی قرار می دهم فرشتگان گفتند: دوباره کسانی را در آن قرار می دهی که در آنجا فساد کنند و خون بریزند ما که جز تسبیح و تقدیس تو کاری نمی کنیم. خداوند فرمود: من چیزهائی می دانم که شما نمی دانید.
نمونه ای از آنچه خدا می داند در خلقت انسان عملکرد مسلم مجاشعی است. در جنگ جمل قبل از عملیات، علی(ع) قرانی بیرون آورد و آیه و إن طائفتان من المؤمنین اقتتلا فاصلحوا بینهما فإن بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امرالله را از قرآن نشان داد و گفت یکی این قرآن را بگیرد و برآن ها بخواند. مسلم مجاشعی گفت: من این کار را می کنم حضرت فرمود: دست های ترا قطع می کنند و ترا می کشند. گفت: نگران نباش در راه حق از این بالاتر ها هم مهم نیست. قرآن را گرفت و بر اهل بصره خواند دست راستش را قطع کردند، قرآن را به دست چپ گرفت، دست چپ او را قطع کردند قرآن را به دندان گرفت و بالاخره شهید شد.
ملائکه که تسبیح می کنند و جز تسبیح و تقدیس خدا که امور فوق العاده نورانی و پاکی است و هیچ خطائی نمی کنند. در بین آن ها مجرمی نیست که با مثل مسلم مجاشعی چنین رفتاری کنند پس اگر این کار فیلم باشد مجرم هم جزء فیلم است. دربین جانوران که اراده و اختیاری نیست، شیر وببر و پلنگ درندگی می کنند و گوزن و قوچ و آهو دریده می شوند. اما چون فیلم است، دریده و درنده؛ هردو زیباست، و اگر قرار باشد فیلم مسلم مجاشعی نشان داده شود، آن که در فیلم، دست مسلم راقطع می کند به اندازه خود مسلم جایزه می گیرد. جانوران چنین وضعی دارند، اما در انسان ها و شیاطین که اختیار وجود دارد، بدکار در حین بدکاری، نقش خود را در فیلم ایفا می کند به نیت زشت، اما حاصل زیباست و به همین دلیل زینب کبری می گوید: تاالله ما رأیت الا جمیلا
خدای را که به زشتی زشتکاران کرد عیان جمال جمیلان ماه سیما را
این عیان شدن زیباست. منظور زینب کبری زیبائی عیان شدن جمال جمیلان ماه سیماست. والسلام.

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید