صبر و تحمل انقلابی

در میهمانیها بشقاب بیگانگان و ناآشنایان را لبریز می کنند، و اگر مقدار غذا محدود بود، از بشقاب دوستان و آشنایان کم می گذارند. آن کس که در انقلاب گرسنگی را تحمل می کند، میهمان انقلاب نیست، بلکه صاحبخانه اوست. و آن کس که باید به او رسید و سیرش کرد تا اعتراض نکند، اجنبی و میهمان است. انقلاب هم میهمان دارد. کسانی هستند که مخالف انقلاب نیستند، اما طاقت صدمات انقلاب را هم ندارد. آنان را باید تحمل کرد و به آنها رسید، چون این توان را ندارند که مسائل را برای خود تفسیر و تحلیل کنند. شما که بینشتان کافی است بگذارید آنها که بینش کمتری دارند، بیشتر ببرند. این حفظ آبروی انقلاب و به مصلحت انقلاب است.

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید