آقای مصباح همان موقع، مجله ی انتقام را منتشر می کرد. دستگاه پلی کپی آن را هم آقای هاشمی داده بود!!
اگر آقای هاشمی بگوید که آقای مصباح مبارز نبود، این کم لطفی است. آقای مصباح، مبارز بود.
آقای مصباح با گروهک ها موضع داشت [نه با انقلاب].
آقای مصباح، آدم باصفایی است.
البته من اهل حذف کردن آقای هاشمی نیستم.