صفحه اصلي| زندگي نامه اخبار فعاليت ها  | مقالات سخنراني ها | كتاب هاتصاوير | پيام ها و نكته ها| خطبه هادر رسانه ها | پرسش و پاسخ

H a e r i S h i r a z i . i r

  مقالات
  كتاب ها
  مصاحبه ها
  اخبار

ارتباط با ما

نام :

Email :

Web :

پيام شما :

جستجو

عبارت مورد نظر :

آمار بازديدكنندگان
فعاليت ها

   >>  فعاليت ها  >>  جلسات علوم انسانی

  دو ذات انسان

31/3/1387    

انسان دو ذات دارد يعني فطرت در مقابل طبيعت ، كه امام صادق عليه‌السلام بحث مفصلي درباره فطرت و طبيعت دارند كه علما از اين بحث كم استفاده مي‌كنند به خاطر اينكه نمي‌خواهند علم را در دانشگاه بياورند . “ كتاب العقل و الجهل ” در اصول كافي مفصل در اين باره صحبت كرد . هفتاد جند عقل ، هفتاد جند جهل بحثهائي را كه حضرت بدين گونه مي‌كنند يعني جهل آمده كه در مقابل عقل تا آخر بايستد . و در آن روايت مي‌گويد جهل به خدا گفت : خدايا مرا در مقابل آفريدي و به او هفتاد جند دادي . من با اين هفتاد جند چه كنم ؟ خداوند به جهل گفت :« و لك مثله » ، بعد حضرت هفتاد جند جهل رامي‌شمارد . پيداست كه اين دو تا بايد تا آخر بايستند تا آخر و با هم پيكار كنند ؛ كه اين اساس آزادي انسان و تحليل اينكه چطور انسان آزاد مي‌شود در بحث “ كتاب العقل و الجهل “ در مي‌آيد . يعني تعادل اين دو تا موجب بي‌وزني مي‌شود كه اراده در وسط اين دوتاست . مثل انسانهائي كه بين زمين و كره ماه هستند ، با جاذبة اين و جاذبة آن ، هر دو خنثي مي‌شود ، اينها در يك حالت بي‌وزني قرار مي‌گيرند . انسان را هم خداي تعالي در يك بي‌وزني قرار داده كه در اين بي‌وزني عالَم اختيار است . اينها اگر در دانشگاه بيايد قابل پذيرش است چون حضرت حسي و تجربي دارد حرف مي‌زند .
اين نظامي كه مبتني بر اهواء انسانهاست اقتدارگر است ( اصاله‌القدره ) مثل نيكه . نيكه بر روي مكتب قدرت حرف مي‌زند هيتلر بر مبناي آن تحليلهايش را دارد ، پيرو اين مكتب است و اين حرفي كه حق از دهانة توپ در مي‌آيد ( اصاله‌القدره ) مي‌گويد اگر توپش را داري حرفش را بزن . حرف منهاي توپ هيچ ارزشي ندارد . مبناي آنها هم اين است كه برويد برأي اثبات مطالبتان قدرت پيدا كنيد . نيروهاي طرفدارتان را وادار كنيد كه يك جامعة مقتدر به وجود بياورند . اقتدارگرا حرف خطرناكش اين نيست كه برو مقتدر بشو ، اين است كه مقتدر را عبادت كن . اگر از تو قدرتش بيشتر است ، بيشتر حق دارد . نفس اماره مكتب دقيقش همين است . انسان در موضعي كه نفس بر او حاكم است مي‌گويد طرف دارد برو دنبالش . برو مالكش بشو . طرف مي‌تواند برو با او ارتباط برقرار كن ، برو با او متحد شو .
اين مقدمه‌اي برأي ورود در بحث رباست . نظام اقتدار ، نظام تابع زور ، در مقابل آن نظام احساس مسئوليت است ، نظام فطرت . مبناي نظام فطرت اين است كه مي‌گويد در مقابل زور تا آخر بايست و لو بلغ ما بلغ . زير بار يك ذره زور نرو . بشكه‌هاي ظروف مرتبطه را كه روي زمين مي‌گذاشتيم ( بحث آن را قبلا داشتيم ) اين حالت نظام احساس مسئوليت و نظام فطرت‌گرا را   دارد . يعني اين دو تا بشكه بر روي زمينند و زمين در مقابل اين بشكه‌ها مقاومت مي‌كند . سنگين برأي زمين سنگين نيست ، زمين صلابتش بيشتر از سنگيني آن آبي است كه در اين بشكه است ،‌ در مقابل اين بشكه ، اين قسمت زمين فرو نمي‌رود ، محكم ايستاده . آن قسمت زمين هم بالا نمي‌آيد و صاف است . انساني كه احساس مسئوليت مي‌كند و توكل  

پايگاه اطلاع رساني دفتر حضرت آيت الله حائري شيرازي / © 1386
www.HaeriShirazi.ir © 2006.  All Rights Reserved