نقش اجتماعی آگاهی (تمثیلِ آجر و کاخ)

ریشه قدرت ظالم، نا آگاهی مظلوم است. مظلوم ناآگاه، آلت دست ظالم و تحت تبلیغ، تهدید و تزریقات سوء او قرار می گیرد. وقتی آگاهش کردی، هر فردی را که آگاه کردی مثل این است که یک آجر از ساختمان قدرت ظالم بیرون کشیده ای؛ در این صورت فرو ریختن کاخ ظلم قطعی است.

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید